Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 5ην καί 6ην Ἀπριλίου 2017 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου Γέροντος Ἀμερικῆς καί τήν συμμετοχήν τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος ἀνεθεώρησε ἄπαντα τά ἐν τῇ ἡμερισίᾳ διατάξει λειτουργικά, κανονικά, διοικητικά, ποιμαντικά, διορθόδοξα καί ἐκπαιδευτικά θέματα καί κατόπιν ἐκτενῶν συζητήσεων ἔλαβε τάς ἁρμόζουσας ἀποφάσεις.

Ἐπιπροσθέτως ἡ Ἱ. Σύνοδος τήν προτεραίαν τῆς συνεδρίας ἤτοι τήν Τρίτην 4ην Ἀπριλίου εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά πραγματοποιήσῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Στυλιανοῦ Χριστοφόρου (Steven Christoforou) πρός συζήτησιν θεμάτων καταρτισμοῦ στελεχῶν διά τήν νεολαίαν. Ἐπί πλέον, προκειμένου περί τῆς ἐργασίας τῆς ἀναφερομένης εἰς τούς νέους, ἐτονίσθη ἰδιαιτέρως ἡ ἀνάγκη προσφορᾶς διδασκαλίας ὄχι μόνον περί τοῦ τί πιστεύομεν, ἀλλά καί περί τοῦ διατί πιστεύομεν. Ἐπίσης ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶχε ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ νέου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν, π. Σωτηρίου Mπαρούντη (Fr. Soterios Baroody) ὁ ὁποῖος ἐξέθεσε ἐν συνόψει τό σχέδιον ἀντιμετωπίσεως τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς συνεχάρησαν τόν π. Σωτήριο καί ηὐχήθησαν καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον του. Ἀκολούθως ἡ Ἱ. Σύνοδος συνηντήθη μετά τῆς νέας Διευθύντριας τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κας Νίκης Σωτηροπούλου – Μαργαρίτη (Nikki Sotiropoulos – Margarites), ἡ ὁποία ἐνημέρωσε τήν Ἱ. Σύνοδον περί τῆς συστάσεως καί τῶν προοπτικῶν ἐργασίας τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος. Τά Μέλη τῆς Ἱ. Σύνόδου ηὐχήθησαν εὐώδοσιν εἰς τό ἔργον της.

Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι διεξήχθησαν ἐν πνεύματι ἀγάπης καί μερίμνης διά τήν Ἐκκλησίαν, οἱ συνοδικοί Ἀρχιερεῖς εὐχηθέντες εἰς ἀλλήλους Καλήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί χαρμόσυνον Πάσχα, ἀνεχώρησαν διά τάς Ἱεράς Μητροπόλεις των.

Ἐκ της Αρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info