Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 | 12:49

Ένα χρόνο μετά το προσκύνημα του λειψάνου της Αγίας Ελένης στην Αθήνα

Ι.Μ. Ιταλίας
Ι.Μ. Ιταλίας
Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Του ιδίου συγγραφέα:

Του Μητροπολίτη Ιταλίας Γενναδίου | Μέγα ἱστορικό γεγονός ἀποτελεῖ ἡ μεταφορά τοῦ ἱερωτάτου Σώματος τῆς Ἁγίας Ἑλένης, Ἰσαποστόλου καί Μητρός τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, εἰς τάς Ἀθήνας, εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος (14 Μαΐου 2016).

Ἡ Βενετία, ἡ πόλις τῆς εἰρήνης καί τῆς καλῆς συμβιώσεως τῶν λαων, ἡ πόλις τῆς Cultura καί τῆς Arte, μέ τήν Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην καί τά περίφημα Documenti τοῦ Νικαίας Βησσαρίωνος, μέ τά μεγίστης σπουδαιότητος Ἀρχεῖα καί Τυπογραφεῖα, ἀλλά καί ἡ πόλις – πρωτεύουσα τῆς Δημοκρατίας τῆς Serenissima, μέ τά παλαιά ἀρχοντικά Μέγαρα καί τά καλλιτεχνικά Μπαλκόνια καί τά θαυμάσια Βενετικά οἰκήματα, κέντρον ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς παραδόσεως, ἀλλά καί Κέντρον τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, ἀπεδέχθη τήν πρότασιν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας περί μεταφορᾶς εἰς τήν Ἑλλάδα τοῦ θαυματουργοῦ Σκηνώματος τῆς Ἁγίας καί Ἰσαποστόλου Ἑλένης, καθώς καί ἀποτμήματος τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Βλέπω, μετ’ ἐλπίδος, ὅτι ἐδημιουργήθη μία γέφυρα «Καταλλαγῆς, χάριτος καί διαλόγου», ἀμφότεραι δέ αἱ Ἐκκλησίαι Βενετίας καί Ἑλλάδος, συνεδοξάσθησαν, εὐλογήθησαν, ἐχαριτώθησαν καί ἔγιναν ὀάσεις προσευχῆς καί ἀλληλεγγύης, μέ τήν χάριν τοῦ ἀνεπαναλήπτου τούτου ἐπιφανοῦς γεγονότος τῶν χαριτοβρύτων καί ἱερωτάτων Λειψάνων.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”left” author=”” font_weight=”700″ uppercase=”false”]Ἡ ὑποδοχή τῶν Ἁγίων Λειψάνων, ἡ ὁποία ἔγινεν εἰς τήνἙλλάδα ἀπό τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, ἦτο θριαμβευτική, μέ τιμάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, καί ἐσήμανε εἰς τόν κόσμον τό αἰώνιον θεῖον μήνυμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος[/penci_blockquote]

Ὁ θεοτίμητος καί εὐλογημένος λαός τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Ἑλλάδα ὑπεδέχθη τό θαυματουργόν Σκήνωμα τῆς Ἁγίας Ἑλένης καί τό τιμιώτατον καί ζωηφόρον Ξύλον τοῦ Ζωοποιοῦ καί Τιμίου Σταυροῦ μέ εὐλάβειαν, συγκίνησιν καί κατάνυξιν, τά ὁποῖα ἠσπάσθησαν χιλιάδες Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ἐκ τῆς ἐμπειρίας μου καί τῶν μηνυμάτων, τά ὁποῖα ἠκούσθησαν, ἡ λαμπροτάτη πορεία, καί ἡ ἱεροπρεπεστάτη αὐτῶν λιτάνευσις, ἐδημιούργησε καί εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τήν Ἰταλίαν, κλῖμα ἰδιαίτερον σεβασμοῦ καί ἀλληλεγγύης, ἀφοῦ, τόσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μέ τό μήνυμά του: «ἡ ὑποδοχή τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἀναδεικνύει τήν σημασίαν τῆς οἰκουμενικότητος καί τῆς πνευματικῆς ταυτότητος τῆς Εὐρώπης, καθώς ἡ Εὐρώπη χωρίς τήν χριστιανικήν παράδοσιν καί πίστιν, ἡ ὁποία τήν ᾠκοδόμησεν, δέν δύναται νά ὑπάρξῃ», ὅσον καί ὁ Ρ.καθολικός Πατριάρχης Βενετίας κ. Francesco Moraglia ἐθεώρησε τό Προσκύνημα, τήν παραλαβήν, τήν συμπροσευχήν καί τάς ὁμιλίας, χαρακτηριστικήν εὐκαιρίαν ἐπικοινωνίας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, καθώς καί ἐξαίσιον γεγονός μνήμης, ὄχι μόνον διά τήν Ἰταλίαν καί τήν Ἑλλάδα, ἀλλά δι’ ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην.

Ἡ μεταφορά τῶν ἱερωτάτων Λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἐκτός Βενετίας, μετά ἀπό 1.700 χρόνια, καί, μάλιστα, εἰς τήν Ἑλλάδα, δίδει ὑψίστην σημασίαν εἰς τήν ὅλην πανευλαβεστάτην καί ἱστορικήν πορείαν καί ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκ τῆς ὁποίας ἀποκομίσαμεν πλουσίας ἐμπειρίας καί δυναμικά μηνύματα, τῆς ὁποίας κύριος συντελεστής, ἀλλά καί ὁραματιστής ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος, πράγματι, ἐσημείωσε ἕνα ἱστορικόν σταθμόν μέσα εἰς τά δρώμενα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐδημιούργησεν ἕνα κορυφαῖον γεγονός διά τήν ἀγάπην καί τήν καταλλαγήν μεταξύ τῆς Ρ.καθολικῆς Ἐκκλησίας καί αὐτῆς.

Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος

 

Εἶναι τρανή ἀλήθεια ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ᾐργάσθη κατά θαυμαστόν τρόπον εἰς ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της (1991), διά τήν ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά ταυτοχρόνως, ἔκτισε καί Γεφύρας καταλλαγῆς καί ἀγάπης, εἰρήνης, ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί συνεργασίας, ὅλως ἰδιαιτέρως, μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί μέ κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἰδίᾳ ἐγνώρισεν εἰς τόν λαόν τῆς πολιτισμένης αὐτῆς χώρας τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τόν ρόλον καί τήν προσφοράν αὐτῆς εἰς τόν κόσμον. Ἡ συνεργασία καί ἡ ἐπικοινωνία αὐτή τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως συνετέλεσεν ὥστε, καί κατά τό παρελθόν καί μέχρι σήμερον, νά ἔχωμεν τήν δικαίαν μεταφοράν ἱερῶν Λειψάνων εἰς τήν φιλτάτην Πατρίδα μας πρός ἁγιασμόν, χαράν καί ἀγαλλίασιν πνευματικήν τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός ἠκούσθη εἰς ὅλον τόν κόσμον καί ἐθεωρήθη θεία ἐπέμβασις, δῶρον τῆς Θείας Προνοίας. Ἄρχοντες καί Ἀρχηγοί τοῦ κόσμου τούτου εἶδον εἰς τό ἐπιφανές τοῦτο γεγονός τήν πνευματική καί πολιτισμική ταυτότητα τῆς Εὐρώπης (Διάταγμα Μεδιολάνων – Μ. Κωνσταντῖνος – Ἁγία Ἑλένη – Εὐρώπη – Κόσμος).

Ἡ ὑποδοχή τῶν Ἁγίων Λειψάνων, ἡ ὁποία ἔγινεν εἰς τήνἙλλάδα ἀπό τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, ἦτο θριαμβευτική, μέ τιμάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, καί ἐσήμανε εἰς τόν κόσμον τό αἰώνιον θεῖον μήνυμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, ἔχει δικαιώματα καί ὅτι ἡ Ἤπειρός μας, ἡ Εὐρώπη, δύναται νά διακονήσῃ τόν ἄνθρωπον ὅπως πρέπῃ ἐάν τά θεμέλια αὐτῆς, ὅπως θαυμάσια λέγει ὁ Δρ. Χ. Κονιδάρης (Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) ἐξακολουθοῦν νά εἶναι «ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία, τό Ρωμαϊκόν δίκαιον καί ὁ Χριστιανισμός».

Ἐν κατακλεῖδι, ἐπιβεβαοῦται ὅτι αἱ εὐκλεέσταται αὐταί Προσωπικότητες, ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ Ἰσαπόστολος καί ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας καί Ἰσαπόστολος, εἶναι συνδεδεμέναι μέ μεγάλα γεγονότα, εἰς τά ὁποῖα ἐπρωτοστάτησαν, ἦσαν οἱ Πρωταγωνισταί εἰς τήν θρησκευτικήν καί κοινωνικήν διαμόρφωσιν τῆς ἱστορίας τῆς Εὐρώπης καί γενικά τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ