Ελλάδα

Η Ι. Σύνοδος για την επίθεση με μολότοφ: «Οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν»

«Οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν» υπογραμμίζει η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο νωρίτερα για το τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο έγινε στο προαύλιο του κτιρίου της τα ξημερώματα.

Στην ανακοίνωση, αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη ρίψη μολότοφ καθώς και ότι το κτίριο της Συνόδου δεν φυλάσσεται από αστυνομικούς. Ακόμη, η Ιερά Σύνοδος εύχεται «να επικρατήσει η ειρήνη και η καταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

Μετά την ει­σβολή σε Ι­ερό Ναό της Θεσ­σα­λο­νί­κης και επιθέσεις σε άλλους Ιερούς Ναούς, σή­μερα στις 3:00 π.μ. ο­μάδα α­γνώ­στων επι­τέ­θηκε με πε­ρί­που 10 βόμ­βες μο­λό­τωφ στον προ­αύ­λειο χώρο του κτιρίου της Ι­ε­ράς Συνόδου.

Το κτί­ριο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου δεν έ­χει ο­ποι­α­δή­ποτε α­στυ­νο­μική προ­στα­σία. Από την νυ­κτε­ρινή ε­πί­θεση κα­τα­στρά­φηκε ένα υ­πη­ρε­σιακό αυ­το­κί­νητο και το ι­δι­ω­τικό αυ­το­κί­νητο υ­παλ­λή­λου.

Η ά­μεση ε­πέμ­βαση της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σίας α­πέ­τρεψε τα χει­ρό­τερα. Μα­κάρι να γί­νει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοι­νω­νία μας ότι οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού με­ταξύ των αν­θρώ­πων. Ευ­χό­μα­στε ο Θεός να συγ­χω­ρεί τους δρά­στες.

Related posts

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Τρισάγιο στο μνήμα του Π. Μελά από τον Αρχιεπίσκοπο

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Οι εκλογές στην Ιεραρχία σε εικόνες

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αρχιερατικό συλλείτουργο για τον Άγιο Φώτιο

Φθιώτιδος: «Η χριστιανική αγωγή εξοβελίζεται από τα σχολεία κι’ εμείς ρέγχουμε»

Υποβολή θεμάτων εισηγήσεων Συνεδρίου για την Επανάσταση του 1821

Υποβολή εισηγήσεων για το Ζ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Επανάσταση του 1821